Ranma ½
Episode Title Mistakes
Show generally 1
Season 1
Season 1 generally 0
1 Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!! 8
2 Asobi ja nainoyo gakkou wa 5
3 Ikinari ai no arashi chotto matteyo 6
4 Ranma to Ranma? Gokai ga tomaranai 6
5 Hone made aishite? Akane koi o fukuzatsu kossetsu 4
6 Akane no shitsuren datte shouganai janai 5
7 Toujou! Eien no mayoigo Ryouga 4
8 Gakkou wa senjouda! Taiketsu Ryouma vs Ryouga 4
9 Otome hakusho Kami wa inochinano 1
10 Pî pî P-chan Roku na monjanee 4
11 Ranma o gekiai! Shintaisou no sukeban toujou 8
12 Onna no koi wa snesouyo! Kakutou shintaisou de iza shoubu 6
13 Sukeban no me ni namida? Rûru muyou no kakutou shintaisou kecchaku 5
14 Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan 8
15 Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu 20
16 Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau 10
17 Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! 10
18 Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? 2
More mistakes in Ranma ½

Ranma Saotome: This is it! At last, my real body.

More quotes from Ranma ½

Join the mailing list

Separate from membership, this is to get updates about mistakes in recent releases. Addresses are not passed on to any third party, and are used solely for direct communication from this site. You can unsubscribe at any time.

Check out the mistake & trivia books, on Kindle and in paperback.